Tulunada Daivolu » Notes » ತಾರಬರಿ ಶ್ರೀಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕೆಂಜಾರು ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣೆ

 • ತಾರಬರಿ ಶ್ರೀಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕೆಂಜಾರು ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣೆ

  Posted by Sathish Agpala October 3, 2017 - Category: Spirituality - 680 views - 0 comments - 0 likes - #jumaadi 
  ತಾರಬರಿ ಶ್ರೀಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನ, ಕೆಂಜಾರು ಪೇಜಾವರ ಮಾಗಣೆ :

  ತುಳುನಾಡ್ ನಾಗನಡೆತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪಂಚೋಡಿ ಮಣ್ಣ್ ಬಲಿಪ ಬಾಯಿ, ಚೀರಿಮುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ, ಸಂಕಮಾಲೆ ಪಡಲೆ, ಸರ್ಪಹೆಡೆಟ್ ಮೆರೆಪಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಕಲ್ಲ್.ಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಮಿನುಗುನ ಈ ತುಳುನಾಡ್ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವೊಲೆ ನೆಲೆಬೀಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವೊಲೆನೈಟ್ ತುಳುನಾಡ್ ಒರ್ಮೆ ಗುತ್ತು, ಬಾಳಿಕೆ, ಬೀಡು, ಪರಾರಿ, ನೇಲ್ಯ, ಅರಂತಡೆ, ಅರಮನೆಟ್ ಪಟ್ಟದ ದೈವವಾದ್ ಮೆರೆಪಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿಲು ಶ್ರೀಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರ್.

  ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ, ಬಾನ ಬಡಕ್ಕೊನ್ನಗ, ನೀರ್.ಡ್ ನೆಗೆರ್, ಆಕಾಶಡ್ ತೆಡಿಲ್, ಬನಟ್ ನಾಗೆ, ಭೂಮಿಡ್ ಪುಂಚ ಉಂಡಾಪಿ ಕಾಲೊಡು ಆಳುದ್ದ ತರೆ, ಗೇಣುದ್ದ ಮಿರೆ ಭೂಮಿದಾತ್ ಉದ್ದ ನಾಲಾಯಿ ಚಾಚೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಉಗ್ರ ಶಕ್ತಿಯಾಂಡಲಾ ತುಳುವೆರೆ ಆತ್ಮದ ಭಕ್ತಿಗ್ ಮನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಘೋರ ರೂಪನ್ ಬುರ್ದ್ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ , ಆಣಗ್ ತಮ್ಮಲೆ, ಪೊಣ್ಣಗ್ ಅಪ್ಪೆಯಾದ್ ಆಣ ತರೆ, ಪೊಣ್ಣ ನೆರಿ ಕಾತೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ ಒರ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕಡ್ ತನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿನ್ ತೋಜಾದಿನ ದೈವೊಲು ಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರ್. ಜೀವನ್ ಒರಿತ್ದ್ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿದಾನೊನು ಪತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾಯೆನೆ ಜುಮಾದಿ. ಅಹಂಕಾರದ, ಬಿರ್ದ್ದ ಶಕ್ತಿಯಾದ್ ತೋಜಿನ ಸತ್ಯನೇ ಬಂಟೆ.

  ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಸತ್ಯೊಲು ತುಳುನಾಡ್ ಒರ್ಮೆ ತನಕ್ಲೆನ ಹೆಡೆನ್ ಅರಲ್ದೆರ್ ಆಂಡಾಲ ಆ ನಾಗಹೆಡೆತ ಮೂಲ ಪಡಲೆ ಪಂಡಾಲ ತಪ್ಪಾವಂದಿನ ಮಣ್ಣ್ ತಾರಬರಿ ಶ್ರೀಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸತ್ಯದ ನಡೆ, ಧರ್ಮದ ನೆಲೆ, ನ್ಯಾಯದ ನಿಲೆ, ಧರ್ಮದೈವ ಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರೆ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದ ಮಾಯಾಮಹಾತ್ಮೆದ ತಂಪುಲ್ಲ, ಇಂಪುಲ್ಲ, ಪುರಾಪು ಕೇನ್ನಗ ಮೈ ಇರ್ಮೆನ ಆಪಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಈ ಧರ್ಮದ ಮಾಯಗಾರನಕ್ಲೆನ.

  ಆ ಕಾಲೊಡು ತುಳುವೆರೆ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಪುಂಚನ್ ಪೊಗ್ಗೊಡು, ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೇರ್ದ ತನುನು ಪಡೆವೊಡು ತನ್ನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದ ನಿರ್ಭುಡು ಏಳಪ್ಪೆ ಬಡವರ್ದ್ ಸಾಲೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲಯ ಮುಟ್ಟ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒತ್ತಟ್ಟ್ ಮಂತ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕೂಪೆದ ಬಂಗಾರ್ ಲೆಕ್ಕ ಭಾಮಿಯೊಡು ಪಂದ್ ಧರ್ಮದೈವೊಲು ಮಾಯಡ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪುನಗ ಕಣ್ಣ್.ಗ್ ರಾಮೇರಿ ಆದ್ ತೋಜಿನ ನಡೆ ತಾರಬರಿತ ನಡೆ
  ತಾರೆನ್ ಬಗ್ಗಾದ್ ಮಾಯದ ಅಸರ್ನ್ ಪಡೆದ್, ತುಳುವೆರೆ ಬರಿಕ್ ಬಂಗಾರ್ ಕುಲಕ್ ದೈವ ಆದ್ ಸಾವಿರ ಬರಿಬಂಧ್ರಗ್ ಅಧಿಪತಿ ದೈವವಾದ್ ನೆಗತ್ತ್ ಬರೊಡು ಪಂದ್ ಸಾರಬಳಿ ಜುಮಾದಿ ಪಂದ್ ಅಭಿದಾನ ತನಕ್ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಸತ್ಯ, ಛಲ ಕಟ್ಟ್ದ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನ ಮಹಾಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ.

  ಮಾಗಣೆಗ್ ಬತ್ತಿ ಕಾಲದ ಗೊಂತುಡು,, ಐನ್ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಾಗಣೆನ್ ಕೂಡಾದ್, ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲೆಗ್ ಗಡಿಬೂಳ್ಯ, ಗುತ್ತುದ ಚಾವಡಿಡ್ ತನಕ್ಲೆನ ತೂಕನಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪಾಡ್ಪಾದ್ ತನಕ್ಲೆನ ಪೂನೀರ್.ಗ್ಲ ನಂಬಿ ಭಕ್ತೆರೆ ಪೇರ ಒಣಸ್ಗ್ ಇಡೆ ದೀದ್ ನಡಪಾದಿನ ಸತ್ಯಮಹಾತ್ಮೆದ ಕಲೆ ಧರ್ಮದೈವೊಲೆನ.

  ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಲೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಸಾನಗ್ ಪಾಡ್ಪಾದಿನ ಕೆಸರ್ ಕಲ್ಲ್, ಆ ಕಾಲೊಡು ದೈವ ತನ್ನ ನಿರ್ಭುನು ತೋಜಾಯೆರೆ ಮನ್ಪಾದಿನ ಬಂಡಿ. ತಾರಬರಿತ ಜುಮಾದಿನ ಬಂಡಿ ತುಳುನಾಡ್ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ, ಬಂಡಿ ಜಪ್ಪುನಗ ಭೂಮಿಗ್ ಬೂರುನ ಪತ್ತ್ ಪನಿಬರ್ಸ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕಗ್ ನಿಜಸಾಕ್ಷಿ. ತಾರಾಬರಿತ ನಡೆತ ನಡೆಟ್ ಬಂಟ ದೈವದ ನಿರ್ಭು ಮಲ್ಲೆ ಜುಮಾದಿಗ್ ಕುಲ್ದಿ ಪಟ್ಟ ಆಂಡ ಬಂಟಗ್ ನಡತಿ ಪಟ್ಟ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತ.

  ಚಿಕ್ಕ ಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿದ ಧರ್ಮ, ತಾರೆಬರಿತ ಸಾನದ ಪಂಥ, ಬಂಟನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪನ್ಪಿನ ನುಡಿ ಲೋಕಜನಜನಿತ. ಚಿಕ್ಕ ಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿದ ನಡೆಟ್ ತೂಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಾಲ್ ಪಾಡ್ಪಾದ್ ಗಡಿಬೂಳ್ಯನ್ ಕೊರ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ದ ರುಚಿಕ್ ಮರ್ಲಾತಿ ದೈವ ಬಂಟೆ. ಇನಿಕ್ಲ ಬಂಟೆ ನೇಮಡ್ ಪೇರ್ ಪರಿಯೆರೆ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿಗ್ ಬರ್ಪಿನ ತೂಪಿನನೇ ಕಣ್ಣ್.ಗ್ ಐಸಿರ ಉಂದು ಆ ಕಾಲಡ್ ಚಿಕ್ಕಪರಾರಿದ ಚಾವಡಿಗ್ಲ ಶ್ರೀದೈವೊಲೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧನ್ ತೋಜಾವುಂಡು.

  ಇಂಚ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಣಿಕಡ್ ತುಳುನಾಡ್ ಒರ್ಮೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪೋತಿನ ಸತ್ಯದ ನಡೆ ತಾರೆಬರಿತ ಶ್ರೀಸಾರಬಳಿ ಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಬಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಬು, ಮಣ್ಣ್.ನ್ ಕಿನ್ಕ್ದ್ ಗಂಧ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪಾದ್, ಸತ್ಯದ ನುಡಿಟ್ಲಾ, ಸಹಾಯದ ಗಂಧಡ್ಲಾ ತುಳುನಾಡ್ ಒರ್ಮೆ ಇಪ್ಪುನ ತನ್ನ ಭಕ್ತಕುಲಕೋಟಿನ್ ಕಾತೊಂದು ಬೈದಿನ ಜುಮಾದಿ, ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆರೆ ಪಾದಗ್ ಸಾರ ಸಾರ ಶರಣು.

  Photo : Parashurama Shrishti
  Source:Whatsapp

 • 0 comments